Archive for September, 2005

La creació d\’empreses en l\’economia del coneixement

Interessant article aparegut a la portada de la web de la Universitat Oberta de Catalunya sobre la creació d’empreses en l’economia del coneixement del professor Josep Lladós.

L’article analitza el paper del progrés tecnològic en el procés de la innovació, tant important en el món empresarial de l’economia del coneixement, des del punt de vista social, cultural i polític. De l’article vull destacar el darrer apartat, el rol de les TIC, en el qual es resumeix en 10 punts les raons per les que segons l’autor les TIC afavoreixen l’estimul emprenedor:

[…] un tercer element d’anàlisi estaria relacionat amb l’evidència que les TIC aporten un component estratègic a l’emergència i el desenvolupament dels entorns competitius en l’economia del coneixement. L’ús de les TIC ofereix un ampli ventall de beneficis en termes d’eficiència, de difusió
de coneixement, d’interaccions estratègiques i d’accés als mercats. D’aquesta manera, a mesura que l’esfera econòmica es va digitalitzant, l’aplicació d’aquestes innovacions tecnològiques obre un conjunt ampli de noves possibilitats i té un efecte directe i positiu sobre el potencial d’una economia a l’hora de crear noves empreses. Diferents motius donarien suport a aquesta tesi, d’entre els quals m’agradaria referir-me breument a una desena.

Aquest decàleg “a mida” començaria per l’evidència que aquestes tecnologies han induït l’aparició de noves
activitats econòmiques en el si de l’anomenada indústria de la informació. En segon lloc, han ofert nous canals de
comercialització tant per als productes i serveis tradicionals com per als nous continguts digitalitzats. En tercer lloc, han millorat l’eficiència i les potencialitats de difusió del coneixement, posant els nous coneixements a l’abast de més gent i a un cost més baix, fet que ofereix noves oportunitats per a participar en l’economia global. En particular, propicien el desenvolupament de noves formes de treball, que afavoreixen una millor conciliació entre l’activitat laboral i la vida personal, obren possibilitats a col·lectius amb dificultats especials d’inserció i fomenten
l’emprenedoria social. En quart lloc, han reduït els obstacles a la cooperació i al desenvolupament de xarxes
col·laboratives, que són vitals per a la innovació i la creació de noves empreses. En cinquè lloc, són un instrument
estratègic de canvi organitzatiu, de flexibilitat i de descentralització de les activitats empresarials i contribueixen a l’emergència de les empreses organitzades en xarxa i a l’estímul a noves oportunitats de subcontractació. En sisè lloc, han reduït l’escala mínima necessària per a desenvolupar nous productes i processos de manera competitiva, cosa que donat lloc a noves oportunitats de negoci. En setè lloc, han modificat els patrons i requeriments del consum, amb una demanda creixent de productes diferenciats i de serveis a mida, que continuadament obren noves oportunitats en el mercat. En vuitè lloc, mitjançant la formació virtual, afavoreixen l’aprenentatge continuat al lloc de treball i, en conseqüència, milloren les habilitats cognitives, les capacitats relacionals i l’esperit emprenedor dels treballadors i indueixen al canvi cultural. En novè lloc, simplifiquen
la interacció entre les activitats empresarials i l’administració, fet que limita la complexitat burocràtica.
Finalment, són la plataforma que permet el desenvolupament de vivers o d’incubadores virtuals que acullen les iniciatives dels emprenedors, els permeten accedir als serveis especialitzats necessaris per a l’èxit en la seva iniciativa empresarial i adherir-se, de manera eficient, a xarxes cooperatives d’innovació.

El foment de l’esperit emprenedor també té, doncs, una dimensió estretament relacionada amb el desenvolupament de l’e-business i del negoci electrònic. En el futur, les iniciatives que afavoreixin la connectivitat sobre la base d’infraestructures amb prestacions d’alta qualitat, l’accés a equipaments i aplicacions tecnològiques complexes, el desenvolupament de nous continguts digitals, la generalització d’habilitats en l’ús de les TIC i la millora de la privadesa i seguretat de les transaccions, com també de la confiança i protecció dels consumidors, obriran, com així succeeix en les economies del nostre entorn proper, un conjunt de noves oportunitats per als emprenedors.

Comments (1)